دروغ و حقیقت

روزی دروغ به حقیقت گفت: میای با هم بریم دریا برای شنا؟
حقیقت گفت: آره،
و با هم به کنار ساحل رفتند.
وقتی رسیدند حقیقت لباسشو درآورد و رفت تو دریا
 ولی دروغ دزدانه لباس اونو پوشید و رفت.
از اون روز همیشه حقیقت عریان و زشت بوده
 اما دروغ، در لباس حقیقت با ظاهری آراسته و دلفریب نمایان میشه...

/ 0 نظر / 11 بازدید